Vattenrening

Vattenrening - Vissa vattenfilter är särskilt lämpliga för att minska kalkhalten i vattnet och kan därmed minska kalkningen av produktionsutrustning och vattenledningar, vilket är en typ av vattenrening.

Leverantörer av Vattenrening:


Adven


Sveavägen 151, 2tr
113 46 Stockholm
Tel. 010-455 08 85

www.adven.com

Kompetenser: Industriell vattenrening, Vattenrening, Återanvändning

Läs mer om Adven


Anolytech Norden AB

Östra Balkåkra­vägen 317
27193 YSTAD
Tlf.: 0723-69 30 00
E-mail: info@anolytech.se

web

Kompetenser: Desinfektion, vattenrening

Läs mer om Anolytech Norden AB


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: +45 82 30 30 20
E-mail: info@ultra-filter.com

web

Kompetenser: Filterhus, Ersättningsfilter, Kylare, Daggpunktsmätare, Flödesmätare, Läckagemätare, Oljesensor, Partikelsensor, Kondensatbehandling, Tryckluftsbehållare, Tankar, Steril luft, Rostfria filter, Sterila tankfilter, Tankandningsfilter, Ångfilter, Väskfilter, Djupfilter, Snurrade filter, Gjutna filter, Veckade filter, Absolutfilter, Membranfilter, Rostfria nätfilter, Rostfria filterhus, UV-behandling, Ersättningsfilter, 3m filter, Cuno-filter, Kvävegenerator, Modulär kvävegenerator, Mini kvävegenerator, Kvävegenerator med två torn, Membrankvävegenerator, Offshore kvävegenerator, Syregenerator, Modulär syregenerator, Twin Tower Oxygen Generator, Medicinsk syregenerator, Syregenerator för biogas, Biogasfiltrering, Biogas torkning, Metangasfiltrering, Metangas torkning, ATEX -godkänd utrustning, Vattenbehandling, Omvänd osmosanläggning, Ultrafiltrering

Läs mer om Ultrafilter Skandinavien ApS


Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Tlf.: 46 33 172 500
E-mail: infrastruktur.se@uponor.com

web

Kompetenser: Fjärrvarme, spillvatten, dränering, avloppssystem, PVC, slamavskiljare

Läs mer om Uponor Infra AB


Mer kunskap om Vattenrening:

För att uppnå optimal vattenrening är rätt vattenfilter en nödvändighet. Vissa vattenfilter är särskilt lämpliga för att minska kalkhalten i vattnet och kan därmed minska kalkningen av produktionsutrustningen och vattenledningarna, vilket är en typ av vattenrening. Andra filter för vattenrening är designade för att säkerställa till exempel rätt vattenkvalitet för kaffe, te, läsk eller ismaskiner.


Samråd om nytt system för avloppsvattenrening


23.nov 2022


För att värna om våra vattenmiljöer, möjliggöra växande städer och möta krav på avancerad avloppsrening planerar VA SYD att bygga ett nytt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala. Nu bjuder VA SYD till ett nytt avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken.

Med anledning av förändrade förutsättningar för planerandet av ett nytt system för rening av avloppsvatten – bjuder VA SYD in till nytt samråd enligt 6 kap miljöbalken. Det innebär att cirka 17 000 berörda fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, myndigheter och organisationer kan ställa frågor och lämna synpunkter på utbyggnadsplanerna under samrådstiden som sträcker sig fram till den 25 februari 2023. Samrådet är en del av processen att söka ett nytt miljötillstånd för ett framtida system för avloppsvattenrening.

– Det är viktigt för oss att alla berörda känner sig involverade och delaktiga i vår betydelsefulla infrastruktursatsning. Samrådet skapar en möjlighet att få inblick i vad det är vi planerar att bygga, nyttorna och vilken påverkan det kommer att ha på omgivningen. Informationen som vi får in under samrådet är viktig och värdefull i vårt fortsatta arbete med tillståndsansökan. Ett nytt samråd innebär även att tidigare synpunkter behöver skickas in på nytt, säger Lena Hellberg, projektledare för tillståndsprocessen och samrådet.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva det nya avloppsreningssystemet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. I samrådsunderlaget finns även en djupare beskrivning och kartor över påverkansområden för buller-, vibrations- och grundvattenpåverkan samt en förteckning över direkt berörda fastigheter.

Efter samrådet kommer alla frågor och synpunkter med relevans att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. Redogörelsen blir en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen i tillståndsansökan som VA SYD lämnar in till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Parallellt pågår även ett samråd inför tillståndsansökan enligt kontinentalsockellagen i samband med att VA SYD planerar att anlägga nya utloppsledningar på allmänt vatten i Öresund.

Mer information om samrådet och samrådsunderlag finns på hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Ett nytt system för rening av avloppsvatten

Programmet Hållbar avloppsrening i en växande Skåne omfattar ett nytt Sjölunda avsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund, utloppsledningar i Öresund, en ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk, en avloppstunnel från Malmö samt överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta kommuner till Sjölunda avloppsreningsverk.


Stora förhoppningar på kostnadseffektiv kväverening i Sundsvall


24.aug 2022


Nu står en pilotanläggning för forskning om kväverening på plats och i drift vid Fillan avloppsreningsverk i Sundsvall. Projektet ska ta reda på det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten i ett klimat som är kallt stora delar av året.

- I takt med klimatförändringarna ökar behovet av en kostnadseffektiv metod för kväverening. Det är dock både svårt och dyrt att rena vatten från kväve i vårt kalla klimat, säger Malin Tuvesson, process och utvecklingsansvarig på MittSverige Vatten och Avfall.

Kväve bidrar till övergödning i våra sjöar och hav med bland annat algblomning som resultat. I norra Sverige finns det ännu inte några krav på att rena kväve vid avloppsreningsverk. Men nu skickar både EU och svenska myndigheter signaler om att det kan bli ett krav. Det kommer då att innebära stora kostnader.

- Att klimatet blir varmare kan öka känsligheten i Bottenhavet och Bottenviken och göra att utsläpp av kväve leder till algblomning. Det är redan ett stort problem i Egentliga Östersjön men ännu inte i de norra delarna av Östersjön. Om det kommer krav på kväverening måste vi ha tillräcklig kunskap om hur vi kompletterar reningsverk i Norrland med kvävereningssteget, säger Andriy Malovanyy, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I det aktuella projektet undersöks hur den teknik som kallas MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), en variant av det biologiska steget i reningsverket, bäst utformas för att ge en kostnadseffektiv kväverening utifrån ett antal parametrar som temperatur, uppvärmning, tidsåtgång, bassängernas storlek och processens olika steg.

- Det är ett komplext projekt, men mycket angeläget. Vi vet att vi redan idag har påverkan på våra recipienter med avseende på kväve och att vi kan förvänta oss kvävereningskrav inom en ganska snar framtid, säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig på MittSverige Vatten och Avfall.

Pilotanläggningens placering gör att Sundsvall är navet i forskningsprojektet. MittSverige Vatten och Avfall sköter den dagliga driften av anläggningen. I kväverening är det bakterier som står för själva reningen. Under våren har anläggningen trimmats in och de senaste testerna visar att rätt mängd bakterier har etablerats och att piloten nu kan drivas med full belastning.

Projektet har också till uppgift att undersöka hur vi kan rena avloppsvatten från hormoner som kommer från de mediciner vi använder. För forskningen om rening av hormoner har projektet fått 2,7 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och sker i samarbete med bland annat MittSverige Vatten och Avfall i Sundsvall (MSVA). Projektet finansieras av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), Baltic Sea Action Plan genom NEFCO, Svenskt Vatten Utveckling, MSVA samt Vakin (Umeå), Miva (Örnsköldsvik) och Luleå kommun


Colly components – Solvatten ger ökad hälsa och minskar avskogningen i Uganda


01.jul 2022


Vi har tidigare berättat om vårt stöd till Solvatten, en svensk uppfinning som renar vatten utan behov av andra energikällor än solen. Den ser ut som en bränsledunk som man kan vika ut på mitten så att allt vatten inuti utsätts för solens UV-strålar och efter ett par timmar har man varmt, rent vatten.
Nyligen var Solvatten på besök i Uganda, som drabbats hårt av avskogning då många fortfarande använder ved för matlagning.

Endast 15 % har el

Uganda har 48 miljoner invånare, men endast 32 procent har tillgång till en grundläggande vattenförsörjning. Det innebär att allt fler träd huggs ner då behovet av att koka vatten är stort för att det säkert ska kunna drickas, vilket har lett till att stora ytor avskogas varje år.
Uganda har egentligen en enorm potential för förnybar energi, men den är inte utnyttjad fullt ut. Idag har endast 15 % av befolkningen tillgång till elektricitet. Majoriteten är beroende av ved för hygien, matlagning och rent vatten. Ved är lättillgängligt och billigt, vilket är en av huvudorsakerna till att Ugandas skogar minskar i snabb takt.

Nu samlar jag bara ved tre gånger i veckan!

Vi mötte Jovia Breena som bor i Nebbi, i den norra delen av landet som har dålig vattenförsörjning. Jovia är 21 år och ensamstående mamma till sin 2-åriga dotter. Jovia har nu använt Solvatten i ett år. Hon bor tillsammans med sin mamma, två systrar och en bror. De livnär sig på att odla kassava som de säljer på marknaden.
”Jag använder Solvatten främst till dricksvatten, te och för att bada mitt barn”, berättar Jovia. “Det bästa med Solvatten är att jag använder mindre ved. Förut brukade jag samla ved varje dag, nu gör jag bara det tre gånger i veckan”.

En Solvatten räddar 50 träd

Livscykeln för en Solvatten är ca 7 år och under den tiden kan den rädda ca 50 träd. Under 2021 levererades ca 3 600 Solvatten till Uganda från partners som Colly Components, Sammantaget kommer de att rädda ca 180 000 träd. Det är en hel del.

Räddar träd, sparar tid och pengar – och ger en bättre hälsa

Under besöket i Uganda fick Solvatten höra många berätta om hur de använder mindre kol och ved sen de fick en Solvatten. Och förutom att minska skogsavverkning så sparar de mycket tid de kan använda på ett mer konstruktivt sätt – och de sparar även en hel del pengar och får en förbättrad hälsa.

Ge fler en bättre vardag

Under besöket i Uganda fick Solvatten höra många berätta om hur de använder mindre kol och ved sen de fick en Solvatten. Och förutom att minska skogsavverkning så sparar de mycket tid de kan använda på ett mer konstruktivt sätt – och de sparar även en hel del pengar och får en förbättrad hälsa.

Så fungerar Solvatten


1. Solvatten är en portabel vattenrenare och vattenvärmare som inte behöver något annat än solenergi för att fungera – inga batterier och inga kemikalier! Behållaren består av två ihopsittande delar som vardera rymmer 5 liter vatten och har en
transparent yta som släpper igenom solens UV-strålning. Solvatten fylls med smutsigt vatten, och öppnas upp som en bok mot solen, och den magiska processen sätter igång.


2. Kombinationen av termisk värme -– alltså direkt värme från solen – och exponering av skadligt UV, oskadliggör farliga bakterier, virus och parasiter. Värmen gör mikroorganismernas cellmembran sköra, vilket gör det enkelt för UV-strålarna att tränga in och förstöra cellens DNA. När vattnet exponerats för tillräckligt mycket värme och UVslår en indikator om – från en röd ledsen smiley, till en grön och glad.


3. Resultatet möter WHOs högsta nivå för säkert dricksvatten, och har en temperatur på +55 °C. Antingen låter man det svalna, eller så förvarar man det i en termos för att använda senare till matlagning, handtvätt och annan hygien. I soliga klimat används en Solvatten i genomsnitt 2-3 gånger om dagen, vilket ger 20-30 liter rent och varmt vatten varje dag.


Vattenavhärdare – Ny Smartflow S-serie


22.maj 2022


Ny stil och mer platsbesparande design på den nya Smartflow S-serien.

Vårt systerföretag Filter-Online har upplevt en stor efterfrågan på Smartflow 125 och 250 i mer än 1 år nu.

Nu är det dags att lansera en helt ny serie inom vattenavhärdare - Smartflow S100 & S200.

Denna serie utmärks av den nya och moderna designen, samt att systemet fysiskt tar mindre plats och det kommer därmed att passa på många fler ställen. Extremt lämplig för både mindre och större hem, samt restaurangbranschen.

Trots att avhärdningssystemet är mindre är det fortfarande ett kraftfullt system vi har att göra med och den kan utan tvekan bli av med även det mest kalkrika vattnet.

Fram till 31/8 2022 ingår extra salt och hartsrengöring gratis om du köper via webshopen

Fördelar med Smartflow S-serien

• Dricksvatten godkänt enligt RISE C900037
• Utrymmes sparande
• Snygg design
• Ger ultramjukt vatten
• Digital skärm
• Slangar & bypass är inkl.
• Aktivt kolfilter är inkl.
• Hårdhetsmätare är inkl.
• Låg saltförbrukning per. regenerering på mellan 1,5 och 2,5 kg
• Flöde 25-35 l/min.

Datablad kan laddas ner från produktens hemsida som du hittar här: Smartflow vattenavhärdare

Om du har några frågor - skicka ett e-postmeddelande till oss på info@filter-online.com


Colly Components – Hälften av Ugandas befolkning har rent vatten hemma. Med Solvatten blir det fler och fler.


06.maj 2022


För många familjer i Uganda är rent vatten en grundförutsättning för en förbättrad livssituation. Av Ugandas 42 miljoner invånare saknar över hälften tillgång till rent vatten i hemmet, vilket har negativ påverkan på hälsa, jämställdhet, utbildning och miljö. Med rent vatten hemma följer bättre livsvillkor vilket banar vägen ut ur fattigdom.

Tillsammans med UNHCR, Plan International samt de lokala organisationerna International Aid Service och ChildFund Solvatten bidrar Solvatten – och via dem Colly Components – till en ljusare och mer hållbar framtid för många, många familjer i Uganda.

Slå ett slag för Solvatten – du kan också bidra på Elmia Automation!

Besök oss på Elmia Automation (monter D01:16) och lär dig mer om Solvattens fantastiska arbete. Du kan även själv vara med och bidra genom att gå en runda på vår minigolfbana. För varje Hole-in-one som görs, skänker Colly Components pengar som direkt bidrar till rent vatten för en person i sju år. Du får dessutom ett snyggt Solvattenarmband som du kan bära med stolthet. Varmt välkommen!


Anolytech deltar i projekt som årligen sparar 75 miljoner liter dricksvatten vid Ystads avloppsreningsverk


04.apr 2022


När Ystads kommun 2016 invigde sitt nya avloppsreningsverk Sjöhög, var målet att säkra kommunens tillväxt och ökande miljökrav. Nu tar man nästa steg med sikte att säkra tillgången på dricksvatten. Ett nytt reningssteg införs under året vid Sjöhög som kommer medföra en minskad dricksvattenanvändning motsvarande 75 miljoner liter per år. En miljöeffektiv åtgärd som samtidigt tryggar arbetsmiljön för personalen. Den svenska leverantören Anolytech kommer vara en del av projektet, och för företaget innebär ordern ett genombrott på en ny marknad.

Ystads kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen till att bygga en anläggning som omvandlar renat avloppsvatten till ett tekniskt vatten. Satsningen innebär att reningsverket framöver kan återanvända avloppsvatten i dess processer, istället för att som idag använda dricksvatten. På så sätt säkras tillgången på dricksvatten genom att avlasta dricksvattenproduktionen i samhället.

För desinficering av det tekniska vattnet kommer en teknisk lösning från Anolytechs att användas. Tekniken innebär att smittämnen i filtrerat renat avloppsvatten avdödas med hjälp av ett system som kontinuerligt tillför pH-optimerad hypoklorsyra som produceras direkt på plats.

Det desinficerande reningssteget bidrar till att det tekniska vattnet som produceras kan uppnå kraven för god badvattenmiljö, vilket är ett krav som ställs på produktionsanläggningen i projektet.

Av kravspecifikationen som ställdes i upphandlingen var det också tydliggjort att det desinficerande reningssteget i projektet inte får störa övriga processer i reningsverket eller på något sätt försämra villkoren för att personalen ska tillförsäkras en god arbetsmiljö.

När svenska Anolytech 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan kemikaliervar många skeptiska. 17 år senare framställer företagets utrustning dagligen en unik pH-optimerad hypoklorsyra av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor för europeiska kunder inom olika branscher. Produktionen av desinficeringsmedel sker på plats i ett cirkulärt system.

– Installationen på Ystads reningsverk ger oss den referens vi behöver för att driva ett nödvändigt teknikskifte från kemikaliebaserad till miljövänlig desinficering av vatten. Multiplicerar man de 75 miljoner liter vatten Ystads kommun sparar med landets alla kommuner inser man snabbt miljönyttan, säger Cristan Sterning, försäljningschef Anolytech.

Det nya reningssteget skall vara installerat i juni och i full drift senast i augusti 2022. Ordervärdet för Anolytech är 997 000 kronor.


Prisad vattenreningsteknik söker nya kundsegment


28.mar 2022


Tolv års forskning har gett resultat och nu regnar det utmärkelser över Stockholm Water Technology. Företagets innovativa vattenreningsteknik med elektroder visas på VA-mässan – och med sig har de även en bokstavligt talat liten nyhet.

Tekniken är utvecklad tillsammans med KTH och övergick till ett bolag 2018. I portföljen finns en kompakt vattenreningslösning för dricksvatten i tre storlekar med namnet Fors. På VA-mässan lanseras dessutom den lilla varianten Jokk som exempelvis kan placeras under en diskbänk i sommarstugan.

Enkelt förklarat handlar det om en förbättrad och patenterad CDI-teknologi som med hjälp av elektroder renar vattnet. Allt styrs med hjälp av ett intelligent styrsystem som skräddarsyr vattenkvaliteten efter kundens behov, utan att behöva använda några kemikalier.

– De flesta föroreningar i vatten övergår i jonform och de är antingen positivt eller negativt laddade. Detta utnyttjar vi. När spänning tillsätts i vattnet suger elektroderna åt sig föroreningar som magneter medan det rena vattnet åker igenom. Därefter spolas systemet och föroreningarna går vidare till en annan tank, säger Roger Forsberg, Chief Commercial Officer på Stockholm Water Technology.

Trots avsaknaden av kemikalier berättar Roger Forsberg att tekniken i Fors renar vattnet från exempelvis bakterier, salt, tungmetaller, radon, uran och PFAS, samtidigt som hårdheten kan reduceras. Själva processen övervakas digitalt med full koll på vattnets kvalitet och flöde genom systemet.

– Grundidén var att ta fram en teknik som med hjälp av smart mjukvara skulle klara av att ta bort flera föroreningar. Det är precis vad vi har nu. Annars behövs det en teknik för radon, en annan för bakterier och en tredje för hårdheten. Med Fors är allt samlat i en enda teknik, säger han.

Tekniken är oberoende av vattentemperatur, har hög vattenåtervinning samt renar vattnet utan membran, vilket gör att den kräver betydligt lägre energi jämfört med befintliga alternativ. En fördel som har uppmärksammats rejält både i Sverige och internationellt.

Stockholm Water Technology är exempelvis ett av 50 företag i Nordic Top 50 Impact Companies, finalist i Climate Smart Cities och har tagit hem EU-priset EIC Public Award.

– Utmärkelserna ger oss ett erkännande och hjälper till att fler får upp ögonen för oss. Ny teknik bemöts alltid med viss skepticism och det här ger oss trovärdighet. Det finns en stor potential men marknaden är föränderlig och för oss gäller det nu att räkna ut hur den fungerar, säger Karthik Laxman, grundare och vd för Stockholm Water Technology.

Just den delen – att få koll på marknaden – är en stor anledning till att Stockholm Water Technology väljer att ställa ut på VA-mässan. Hushåll, eller samfälligheter, bryggerier och aquakultur är i dag de tre främsta marknaderna för Fors och det finns planer på att ta fram lösningar för tillverkningsindustrin.

Här blir VA-mässan en viktig arena för att hitta intressenter inom nya kundsegment.

– Mässan är ett bra forum där vi kan marknadsföra oss och vi skulle bli väldigt glada över att träffa kunder från industrin som vi kan påbörja samtal med, säger Karthik Laxman, grundare och vd för Stockholm Water Technology.


Världens bästa dricksvatten måste avgasas


22.mar 2022


Apropå Internationella Vattendagen, för oss som varje dag arbetar med att rena vatten är det lätt att inse att allt som rinner inte är rent vatten.

Vårt svenska dricksvatten är ett livsmedel som innehåller gaser, ibland tillsatta för att det ska smaka gott. Teknisk vätska är avgasat vatten som är homogent och gasfritt. QTF omvandlar vatten från livsmedel till teknisk vätska för energidistribution.

Systemvätskans betydelse för funktion och energieffektivitet i kyl- och värmesystem är inte okänd. Utan systemvätska ger systemen varken värme eller kyla. Men att den innehåller gaser som försämrar energiöverföring ger funktionsstörningar, injusteringssvårigheter och skapar korrosiv miljö är för många en nyhet. Att man kan och bör göra något åt den är ytterligare en nyhet för många fastighetsägare.

"Baserat på vår erfarenhet av mer än 15 000 besiktigade svenska värme- och kylsystem är vår bedömning av minst 80 % av systemen i Sverige kan minska sin energiförbrukning med mer än 5 %, bara genom att avgasa systemvätskan. Det är nationalekonomiskt, företagsekonomiskt och miljömässigt bra för Sverige och svenska företag.", säger Elving Isaksson, QTF Sweden AB.

Gaser transporterar energi sämre än vätska, så är det. Vanligt kranvatten innehåller ungefär 4 % gaser, mest kväve, syre och koldioxid. Dessa bör avgasas direkt efter att systemet är uppfyllt, annars gäller ju tidigare desto bättre.

QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värmesystem, kylsystem och återvinningssystem genom att avgasa och rena systemvätskan som ska ha mindre än 0,5 mg syre/liter. Genom att syret i vätskan avgasas avstannar korrosion och systemet får ökad livslängd.

Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör effektivare än någon annan!

MÄT SYSTEMVÄTSKAN!

Kräv mätning, mät själva eller be QTF om hjälp! Om syret är högre än 0,5 mg/liter bör systemet avgasas.

QTF Sweden AB erbjuder en metod, QTF-metoden, för besiktning, avgasning och rening av gashaltig systemvätska.


Nytt projekt sparar Ystads avloppsreningsverk 75 miljoner liter dricksvatten per år


14.mar 2022


När Ystads kommun 2016 invigde sitt nya avloppsreningsverk Sjöhög, var målet att säkra kommunens tillväxt och ökande miljökrav. Nu tar man nästa steg med sikte att säkra tillgången på dricksvatten. Ett nytt reningssteg införs under året vid Sjöhög som kommer medföra en minskad dricksvattenanvändning motsvarande 75 miljoner liter per år. En miljöeffektiv åtgärd som samtidigt tryggar arbetsmiljön för personalen. Den svenska leverantören Anolytech kommer vara en del av projektet, och för företaget innebär ordern ett genombrott på en ny marknad.

Ystads kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen till att bygga en anläggning som omvandlar renat avloppsvatten till ett tekniskt vatten. Satsningen innebär att reningsverket framöver kan återanvända avloppsvatten i processerna vid reningsverket i stället för att som idag, använda dricksvatten. På så sätt säkras tillgången på dricksvatten genom att avlasta dricksvattenproduktionen i samhället.

För desinficering av det tekniska vattnet kommer en teknisk lösning från Anolytechs att användas. Tekniken innebär att smittämnen i filtrerat renat avloppsvatten avdödas med hjälp av ett system som kontinuerligt tillför pH-optimerad hypoklorsyra som produceras direkt på plats.

Det desinficerande reningssteget bidrar till att det tekniska vattnet som produceras kan uppnå kraven för god badvattenmiljö, vilket är ett krav som ställs på produktionsanläggningen i projektet.

Av kravspecifikationen som ställdes i upphandlingen var det också tydliggjort att det desinficerande reningssteget i projektet inte får störa övriga processer i reningsverket eller på något sätt försämra villkoren för att personalen ska tillförsäkras en god arbetsmiljö.

När svenska Anolytech 2005 presenterade ett nytt och miljövänligare sätt att desinficera vatten utan kemikaliervar många skeptiska. 17 år senare framställer företagets utrustning dagligen en unik pH-optimerad hypoklorsyra av vatten, salt och el som avdödar bakterier, virus, mögel, svampar och sporer genom miljövänlig desinficering av vatten, händer och ytor för europeiska kunder inom olika branscher. Produktionen av desinficeringsmedel sker på plats i ett cirkulärt system.

– Installationen på Ystads reningsverk ger oss den referens vi behöver för att driva ett nödvändigt teknikskifte från kemikaliebaserad till miljövänlig desinficering av vatten. Multiplicerar man de 75 miljoner liter vatten Ystads kommun sparar med landets alla kommuner inser man snabbt miljönyttan, säger Cristan Sterning, försäljningschef Anolytech.

Det nya reningssteget skall vara installerat i juni och i full drift senast i augusti 2022. Ordervärdet för Anolytech är 997 000 kronor.


Visningar av bioreningsverk för enskilt avlopp!


04.mar 2022


Behöver du nytt enskilt avlopp? Det finns många tillfällen framöver att se ett bioreningsverk i drift.

I bioreningsverket renas avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter. Det gör att reningen är självgående, naturen svarar automatiskt på förändringar i belastning. När mycket näring finns att tillgå växter de mer och tvärtom. Man behöver inte reglera eller justera något.

Eftersom inga kemikalier behövs så krävs heller inte något serviceavtal. Och väljer man att lägga till slamnedbrytaren ProACT, så minimeras dessutom slamtömningsbehovet.

Välkomna att se ett enskilt avlopp i drift! Vi är på följande platser framöver:

5/3 Mönsterås

8/3 Kungälv

12 mars Vallentuna

13/3 Tving, norr om Karlskrona


TenCate GeoClean® renar dagvattnet på ett naturligt sätt


24.jan 2022


Att dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet är ett välkänt faktum, och något som behöver förebyggas. För att skydda grundvattnet är det viktigt att utforma en infrastruktur som främjar lokal infiltration av dagvatten, och rena det. Aquatextilen TenCate GeoClean® renar dagvatten från olja innan det rinner vidare, och är därför ett bra alternativ för vår miljö.

Till föroreningarna som letar sig ner till grundvattnet via dagvatten hör olja. Med tanke på att 1 liter olja kan förorena 1 miljon vatten, är det av högsta vikt att hitta sätt att förhindra att det sker.

TenCate GeoClean® är en unik aquatextil, uppbyggd av flera fiberskikt behandlade med tillväxtmaterial, som absorberar oljan. Med hjälp av TenCate GeoClean® bryts oljan ner, och renas av bakteriefloran i jorden.


Strukturen i TenCate GeoClean®

TenCate GeoClean® är en tvåfärgad, dubbelsidig aquatextil med en unik struktur som naturligt håller kvar och bryter ner kolväten från dagvatten. På så sätt rinner enbart rent vatten vidare ner i marken, och grundvattnet skyddas.

Det övre blå skiktet består av aktiva filament som renar vattnet genom att fixera oljan. Det stimulerar även tillväxten av ett biologiskt oljenedbrytande ekosystem.

Det undre skiktet är vitt, och det är att likna vid en vattenreserv som tillför fukt till mikroorganismer. Det fungerar även som extra säkerhet, på så sätt att det tillhandahåller utrymme för ytterligare oljelagring i händelse av ett stort, lokalt spill.


Många fördelar

Den smarta tekniken gör att TenCate GeoClean® har flera fördelar.

TenCate GeoClean®:

  • renar dagvattnet från oljan genom att fixera oljan. När vatten förorenat med olja möter strukturen i TenCate GeoClean® absorberas oljan och rent vatten rinner igenom.
  • har hög infiltrationskapacitet av vatten och är mycket genomtränglig, både med och utan olja fixerad i sin struktur. Detta ger en hög säkerhetsmarginal för att kunna filtrera även de kraftigaste regnen.
  • binder och bryter ner den kvarhållna oljan. TenCate GeoClean® absorberar oljan och startar en nedbrytningsprocess med hjälp av naturens egen bakterieflora – en process som stimuleras av att fibrerna är behandlade med tillväxtaktivator. TenCate GeoClean® aktiverar med andra ord den naturligt biologiska nedbrytningen av oljan med hjälp av jordens mikroorganismer.
  • ger skydd vid tillfälligt utsläpp. I händelse av ett oavsiktligt och lokalt utsläpp erbjuder TenCate GeoClean® ytterligare lagringskapacitet av olja i det vita skiktet.

TenCate GeoClean® säljs och distribueras av Dahl Sverige AB


FVB satsar på vatten och avlopp


17.jan 2022


FVB har gedigen kunskap inom vattenrening och vattenförsörjning, men har hittills haft fokus på anläggningar och pumpar. Nu utökar man verksamheten till att även omfatta ledningsnätet, något man har stor erfarenhet av inom andra områden. Gustav Myhrman är den som ska leda utvecklingsarbetet.

FVB är framförallt kända för att jobba med fjärrvärme och fjärrkyla, men har under många år även hjälpt kunder inom vatten och avlopp. Då handlar det i första hand om utredningar, projektering av VA-verk, energieffektivisering liksom styrning och övervakning av anläggningar.

– Nu breddar vi oss till att även arbeta med vatten- och avloppssystem. Vi har stor och lång erfarenhet av ledningsfrågor vad gäller fjärrvärme, fjärrkyla och gas, säger Gustav Myhrman och fortsätter:

– Att arbeta med VA-ledningar blir därför ett naturligt steg för oss och vi kan hjälpa kommuner som behöver upprusta sina befintliga VA-ledningar eller bygga nya ledningssystem.

Gustav Myhrman började på FVB i oktober och blir den som ska leda FVBs satsning inom vatten och avlopp. Han kommer även att arbeta med projekt- och uppdragsledning inom vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Gustav Myhrman kommer närmast från Mälarenergi, där han var projektledare och dagvattenspecialist.

– De senaste tre åren har jag varit projektledare för en ny våtmarkspark i Västerås, som var en del av ett EU-projekt. Den invigdes nyligen och var ett riktigt spännande projekt som fått stor uppmärksamhet.

Våtmarksparken Johannisberg är på nära 15 hektar och har fler funktioner. Det främsta syftet är att rena dagvatten innan det når Mälaren, men parken främjar också biologisk mångfald och är byggd som en park för rekreation. Det finns även en förhoppning om att parken framöver kan vara en plats för skolelever som vill lära sig mer om vattenrening och biologisk mångfald.

– Intresset för att bygga våtmarker ökar, så det är också uppdrag som vi kan åta oss, säger Gustav Myhrman.

Störst potential är inom VA för ledningsnätet. I många av Sveriges kommuner sker just nu en utbyggnad av exploateringsområden. FVB kan göra förstudier av behovet av VA-nät, projektera systemet och göra förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer.

Det finns även ett enormt behov av att rusta upp och bygga ut det befintliga vatten- och avloppssystemet. Stora delar av dagens system är byggt på 1960- och 1970-talen och till det behov som fanns då. Nu är städerna mer tätbebyggda, för fler människor och dessutom med färre grönytor som kan ta upp och fördröja dagvattnet. Därutöver tillkommer klimatförändringarna som kan ge upp emot 25 procent större regnmängder än när systemen byggdes. Nu är det dessutom hårdare miljökrav kring hur dagvatten ska tas om hand.

Enligt en rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten behöver svenska kommuner investera 23 miljarder kr om året i vatten och avlopp under de kommande 20 åren. Drygt hälften av pengarna behöver gå till reinvesteringar i vatten- och reningsverk och ledningsnät.

– Det finns ett väldigt stort behov av att ersätta gamla ledningar i marken. Det är verkligen ett eftersatt område. Eftersom ledningarna ligger i marken så ser vi inte hur illa det är, men om de varit synliga hade vi aldrig accepterat det dåliga skick som många ledningar är idag, menar Gustav Myhrman.

– Ledningarna är inte täta, det både läcker in och ut vilket kan orsaka problem. Detta eftersom regnvatten tränger in i rören och sedan vidare till reningsverken, som inte har kapacitet att ta emot så mycket vatten. Vattnet kan därför inte alltid renas ordentligt, säger Gustav Myhrman.

Här kommer FVBs kunnande göra stor nytta anser Gustav Myhrman.


Vattn Sensor ska säkerställa vattenkvalitén för Sveriges fastighetsägare med enskilda brunnar
I en värld med tilltagande klimatförändringar blir vattenkvalité och tillgänglighet alltmer oförutsägbart, både globalt och lokalt. I Sverige har allt fler fastighetsägare med enskilda brunnar drabbats av försämrad vattenkvalité pga att stickprovsanalyser inte alltid ger tillräcklig översikt. Det satsar Vattn Sensor på att förändra med målet att göra vattenförsörjning enklare och bättre för Sveriges fastighetsägare med enskilda brunnar. Idag prisades bolaget på Venture Cups Topp20 event för sin idé att med sensorer övervaka vattenkvalité i brunnar i realtid. 

Vattn Sensor som grundats av Adelric Wong, Axel Svensson, Philip Eriksson och Daniel Andersson kommer att både förenkla och automatisera stickprovsanalys-processen genom att integrera sensorer i brunnar. Resultaten sammanställas sedan på ett enkelt på Vattn Sensors digitala plattform där användaren kan ta adekvata åtgärder i god tid för att säkerställa vattnets kvalitéGrundarna av Vattn möttes första gången under tävlingen Hack For Sweden där de under två dagar skulle utveckla en affärsidé. Tillsammans tog dom fram affärsidén Vattn, som redan då utsågs till Hack For Swedens bästa idé i miljökategorin, och som idag prisats som en av hela Sverige bästa affärsidéer 2021.

- "Det är ingen hemlighet att marknaden törstar efter vattenlösningar. Vi ser oss själva som uppstickare i detta segment med potential genera betydande ekonomiska och sociala resultat, en kombination som blir allt viktigare i ögon på investerare och i tävlingar som denna!" - Adelric Wong

Teamet bakom Vattn planerar att inom kort lansera en beta-version och med tiden expandera mot en bredare marknad både i Sverige och utomlands.

- "Vi planerar att inom kommande månaderna att resa extern kapital för att kunna ta vår idé till kommersiell verklighet. Vi är oerhört glada att bli utsedda till topp 20 i Venture Cup! Det är inte bara en belöning och bekräftelse efter hårt arbete med idéutvecklandet, utan också en bra möjlighet för oss till god publicitet som kan initiera relationer med investerare. Detta så vi kan vårt koncept från idé till verklighet!"


Kalmarsundsverket blir ett kretsloppsverk
Kalmar Vatten AB ska bygga ett nytt kretsloppsverk i anslutning till det gamla avloppsreningsverket. Det är ett miljardprojekt, en av Kalmar Vattens största investeringar. Investeringsbeslut och byggstart väntas under 2022, drifttagning 2025/2026.

AV GÖSTA LÖFSTRÖM

Att det blivande nya Kalmarsundsverket går under benämningen kretsloppsverk beror på att det inte bara ska rena stadens spillvatten innan det släpps ut i Kalmarsund, det ska också återvinna vatten som samhällsresurs, som kan användas till bevattning och till industriellt vatten. Därtill ska verket leverera högkvalitativt jordförbättringsmedel och biogas för produktion av värme och el.

– Nuläget i slutet av året är att markberedningen i stort sett är klar på tomten där det nya verket ska byggas, berättar Carolin Svensson, Kalmar Vattens projektchef. Vi har tagit fram en systemlösning och systemhandlingar i samverkan och ska komma fram till ett riktpris för att till våren 2022 få ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige. Vi räknar med att komma igång med byggnationen till hösten 2022.

Det handlar om en miljardinvestering, det största projekt som Kalmar Vatten drivit någonsin. Verket byggs i anslutning till det befintliga avloppsreningsverket (som är från 1963) vid stadsnära Södra Utmarken intill Kalmarsund. Det nuvarande reningsverket har byggts till i etapper, men det är inte längre ekonomiskt hållbart att renovera för framtida krav och stadens tillväxt.

Fyra nya reningsbassänger

Till största delen är det frågan om nybyggnation. Det blir bland annat fyra nya bassängblock med varierande storlek och utrustningsgrad och en rötningsanläggning med två rötkammare samt ny huvudbyggnad. Därtill blir det om- och tillbyggnad av den gamla slambehandlingen. Det befintliga verket rivs och marken återställs. Planen är att närmiljön ska göras tillgänglig så att man ska kunna uppleva Kalmarsundsverket och få ökad förståelse för det viktiga arbetet kretsloppsverket utför.

Processen i verket kommer i tur och ordning att bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det blir plats för försedimentering, biosteg, mellan- och eftersedimentering. Plus mot slutet av processen ett efterföljande polersteg, med ultrafilter, där det återvunna vattnet ska kunna produceras.

På frågan om utmaningar i projektet svarar Carolin Svensson:

–Tidplan och kostnader är alltid utmaningar i stora projekt. Det finns även utmaningar när det nya verket ska kopplas in samtidigt som det gamla verket fortfarande måste vara i drift. Det gamla verket måste ju fungera ända fram tills att det nya är klart att tas i bruk.

Det nya verket kommer att utrustas med reningsteknik som testats i pilotskala. Bland annat ska skadliga ämnen som bakterier, virus, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort. Ultrafiltrering med porer på 20 nanometer har testats för att ta bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus.

Kalmarsundsverket byggs för att alltid vara i drift och konstrueras byggtekniskt för att hålla i minst 50 år i en tuff miljö. Maskinerna konstrueras för att hålla i minst 20 år.

Stort och komplext

Projektet Kalmarsundsverket är ett samverkansprojekt med Serneke Sverige AB som totalentreprenör. Serneke har under lång tid byggt upp sin satsning inom VA-industrin och bygget i Kalmar passar in i byggföretagets strategi mot större och mer komplexa projekt.

–Det här är ett stort och spännande projekt med mycket fokus på hållbarhet och kretsloppstänkande, bland annat med en robust vattenreningsdel med låga driftkostnader. Det är i mycket en utmanande konstruktion med avancerade betongkonstruktioner, säger Fredrik Sävhed, som är Sernekes projektchef vid Kalmarsundsverket.

–Utmaningen för oss ligger i att hålla ihop helheten och samordna teknik och tidplan för att färdigställa anläggningen i tid. Det finns en god anda och mycket engagemang i vårt arbete med strategiska partners och underleverantörer med stor kompetens på sina respektive områden.


Alfa Laval tar vattenreningsorder i Kanada
Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till ett avloppsreningsverk i en större stad i Kanada. Dekantrarna kommer att behandla slam från kommunalt avloppsvatten och förbereda det för vidare bearbetning. Anläggningen är landets näst största och renar avloppsvatten från cirka 1,4 miljoner av stadens invånare.

Alfa Lavals dekantrar kommer att installeras i det kommunala vattenreningsverket där de kommer att användas för förtjockning av slammet, för vidare bearbetning vilket i sin tur möjliggör mer effektiv slamhantering och transport.

”Det gläder mig att kunna tillkännage denna dekanterorder inom det viktiga området kommunal avloppsvattenrening, och den bekräftar vår kunds förtroende för våra marknads­­­ledande produkter”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vatten­divisionen. "Alfa Lavals produkter inom vattenrening är väl anpassade för både kommunal och industriell vattenrening, där deras effektivitet gör positiv skillnad för både våra kunder och samhället i stort.”

Visste du att… Alfa Laval har ett omfattande produktsortiment för behandling av avloppsvatten – och dess innovativa produkter kan rena avloppsvatten till en sådan nivå att det kan användas som processvatten för industrin eller för bevattning.