Vattenbehandling

Vattenbehandling och vattenuttag i Danmark utförs enligt vattenuttagstillstånd, och dricksvattenreningen är övervägande baserad på grundvattenuttag.

Leverantörer av Vattenbehandling:


Ahlsell Sverige AB

Liljeholmsv 30
SE-11761 Stockholm
Tlf.: 08-6857000
E-mail:

web

Kompetenser: Automatik, avlopp, dränering, fläktluftvärmare, flänsar för rostfria rör, fästelement, golvbrunnar, gängrördelar, halvkopplingar, hålprofiler, installationsrör, klammer, klämringskopplingar, kopparrör, luftridåer, minikulventiler, montage, pumpar, radiatorer, konvektorer, radiatorventiler och koppel, reglerventiler, rostfria snabbkopplingar, rör rostfria, rördelar rostfria, klämringskopplingar, smide, stål, stålrör och delar, stång, stödhylsor, tryckkärl, tryckstegring, vattenbehandling, WC, ventiler och mätinstrument, VVS automatiska ventiler, VVS filter, VVS injusteringsventiler, VVS kulventiler, VVS stäng - och backventiler, Värme

Läs mer om Ahlsell Sverige AB


Anolytech Norden AB

Östra Balkåkra­vägen 317
27193 YSTAD
Tlf.: 0723-69 30 00
E-mail: info@anolytech.se

web

Kompetenser: Desinfektion, vattenrening

Läs mer om Anolytech Norden AB


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

web

Kompetenser: Centrifugalbroms CEV, Cyklonbroms CYE, Dubbelskjutluckebroms DB, Enkelskjutluckebroms EB, Cyklonbroms CYD, Centrifugalbroms CEH, Klimatbrunnar, Takavlopp med reglering

Läs mer om Mosbaek A/S


ROYKON

Navervej 8
7000 Fredericia
Tlf.: +45 75 945 955
E-mail: post@roykon.dk

web

Kompetenser: Flänsar, Livsmedel rördelar, Livsmedel rördelar, Gängade delar, Kopplingar, Kompressionskopplingar, Manometrar & flödesmätare, Press rördelar, Pneumatik, PVC, Rör & rörhållare, Slangar, Slangkopplingar, Slangklämmor, Svets rördelar, Vatten & spillvatten, Vattenfiltrar, Ventiler, Vibrationsdämpare, Tillbehör

Läs mer om ROYKON


Ultrafilter Skandinavien ApS

Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf.: +45 82 30 30 20
E-mail: info@ultra-filter.com

web

Kompetenser: Filterhus, Ersättningsfilter, Kylare, Daggpunktsmätare, Flödesmätare, Läckagemätare, Oljesensor, Partikelsensor, Kondensatbehandling, Tryckluftsbehållare, Tankar, Steril luft, Rostfria filter, Sterila tankfilter, Tankandningsfilter, Ångfilter, Väskfilter, Djupfilter, Snurrade filter, Gjutna filter, Veckade filter, Absolutfilter, Membranfilter, Rostfria nätfilter, Rostfria filterhus, UV-behandling, Ersättningsfilter, 3m filter, Cuno-filter, Kvävegenerator, Modulär kvävegenerator, Mini kvävegenerator, Kvävegenerator med två torn, Membrankvävegenerator, Offshore kvävegenerator, Syregenerator, Modulär syregenerator, Twin Tower Oxygen Generator, Medicinsk syregenerator, Syregenerator för biogas, Biogasfiltrering, Biogas torkning, Metangasfiltrering, Metangas torkning, ATEX -godkänd utrustning, Vattenbehandling, Omvänd osmosanläggning, Ultrafiltrering

Läs mer om Ultrafilter Skandinavien ApS


Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Tlf.: 46 33 172 500
E-mail: infrastruktur.se@uponor.com

web

Kompetenser: Fjärrvarme, spillvatten, dränering, avloppssystem, PVC, slamavskiljare

Läs mer om Uponor Infra AB


Mer kunskap om Vattenbehandling:

Vattenbehandling behandlar industriella processer som används för att göra vattnet mer acceptabelt för en önskad slutanvändning. Denna vattenbehandling kan innefatta användning för dricksvatten, industriell, medicinsk och många andra användningsområden. Sådana vattenbehandlingsprocesser kan jämföras med små vattensteriliseringsprocesser, som praktiseras av bl.a. campare och andra människor i naturområden. Målet med alla vattenbehandlingsprocesser är att ta bort befintliga föroreningar i vattnet, eller minska koncentrationen av sådana föroreningar så att vattnet blir lämpligt för önskad slutanvändning. En sådan användning är tillbaka vatten som används tillbaka till den naturliga miljön utan några negativa ekologiska effekter.

De processer som är inblandade i vattenrening för dricksvattenändamål kan vara fast separation med hjälp av fysiska processer som sedimentering och filtrering, och kemiska processer som desinfektion och koagulering. Biologiska processer som används vid behandling av avloppsvatten och dessa processer kan till exempel innefatta kolsyrade laguner, aktivt slam eller långsamma sandfilter.


Ny anläggningswiki för dagvatten på VA-guiden – öppen för alla


10.jan 2022


Strax innan jul lanserades VA-guidens nya anläggningswiki. Syftet är att samla kunskap om olika typer av dagvattenanläggningar där du som användare kan påverka och bidra till innehållet.

VA-guidens nya anläggningswiki samlar kortfattad information och tips om till exempel dimensionering, drift och tillsyn av olika typer av dagvattenanläggningar. Tanken med wikin är också att användarna ska kunna påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna. På så sätt hålls informationen uppdaterad och sidorna förblir aktuella över tid.

Idag tar wikin upp 16 olika anläggningstyper och inkluderar även goda exempel på anläggningar från olika delar av Sverige. Genom våra annonsörer kan du ta del av relevanta produkter och tjänster som kan relateras till den aktuella anläggningen.

Öppen för alla

Anläggningswikin är öppen för alla som är intresserade. Det innebär att man inte måste vara medlem i VA-guiden för att ta del av innehållet. Illustrationerna och övrigt material är fritt att använda i exempelvis dagvattenutredningar och informationsmaterial, så länge du hänvisar till VA-guiden som källa.

Saknar du någon typ av anläggning eller funktion som borde finnas i anläggningswikin? Sitter du på studie-/projektresultat som skulle passa in under någon av de befintliga anläggninsbeskrivningarna? Eller känner du till någon anläggning som borde finnas med som ett gott exempel? Hör i så fall gärna av dig till oss! Tillsammans ökar vi kunskapen om dagvattenanläggningar.


Incidentutredning klar och inlämnad till tillsynsmyndigheten
Hässleholm Miljö har nu avslutat den incidentutredning som gäller omständigheterna kring den kokrekommendation som utlystes den 30 oktober. Utredningen är inlämnad till bolagets tillsynsmyndighet och innehåller beskrivning av händelseförloppet, orsaksanalys, genomförda åtgärder och kommande åtgärder.

- Troligtvis var det två eller flera faktorer som samverkat till att vattnet blev otjänligt ut från vattenverket, säger Cornelia Ljungerud VA-chef på Hässleholm Miljö. Med hänvisning till sekretess och säkerhetslagstiftning kan jag inte säga mer än så till allmänheten eftersom det annars avslöjar delar av processen av dricksvattenproduktionen. Vår tillsynsmyndighet har självklart tillgång till hela incidentutredningen, fortsätter Cornelia.

Andelen koliforma bakterier i dricksvattnet ut från vattenverket var som högst 14 cfu/100 ml och uppmätte då otjänligt (över 10 cfu/100 ml). Detta ledde till att en kokningsrekommendation utlystes den 30 oktober. Ute på ledningsnätet däremot uppmättes endast sporadiska träffar runt 1-2 koliforma bakterier under den kommande tiden, vilket innebär vatten som är tjänligt med anmärkning.

Sedan den 13 november har inga koliforma bakterier förekommit i dricksvattenproverna.

Incidentutredningen visar även att endast koliforma bakterier har upptäckts - ingen e. coli eller Intestinala Enterokocker eller Clostridium Perfringens - vilket skulle ha indikerat en fekal påverkan och inneburit ökad risk för smitta.

Genomförda åtgärder

Utlysningen av kokningsrekommendationen gick ut till allmänheten redan på de preliminära resultaten, som senare under samma dag blev bekräftade. Därefter genomfördes extra provtagningar på processer och provpunkter på ledningsnätet kontinuerligt. Provtagningsfrekvensen för Hässleholms vattenverk har ökat med 52 provtagningar per år och kommer fortsatt vara så under december och januari. Därefter tas ett nytt beslut i samråd med tillsynsmyndigheten. Utredning om extra barriärer behövs, kommer också att genomföras.

- Vi hade hela tiden ett transparent och givande samarbete med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och VAKA, Nationella vattenkatastrofgruppen, säger Cornelia Ljungerud.

Den 13 november, kunde kokrekommendationen slutligen upphävas i hela det berörda området. Detta kunde ske först när två, på varandra följande, dricksvattenprover på alla mätpunkter visade tjänliga provresultat.

- Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och vi måste vara förberedda på att sådant här kan ske även i framtiden. Bara de senaste månaderna har vi sett liknande händelser både i Trelleborg och på Österlen. Förhoppningsvis kan vi undvika kommande vattenkriser men om de skulle ske kommer vi att stå ännu bättre rustade, säger Cornelia.

Kortfattad händelsebeskrivning

Under ordinarie provtagning påträffades koliforma bakterier på tre av ledningsnätets provpunkter. Omprov togs rutinmässigt tillsammans med prov på vatten ut från Hässleholms vattenverk, samt på två brandposter i närheten av provpunkterna. Det preliminära provsvaret på Hässleholms vattenverk visade sig innehålla bakterier med en koncentration av 14 cfu/100 ml. Då gränsen för otjänligt vatten enligt SLVFS 2001:30 är satt till 10 cfu/100ml kommer detta att resultera i otjänligt vatten – om resultatet blir bekräftat.

Hässleholm Miljös krisgrupp i vattenfrågor sammankallades under lördagsmorgonen den 30/10 och de beslutar i samråd med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm att inte invänta ett bekräftat resultat utan att direkt gå ut med en kokningsrekommendation i de påverkade områdena. Det preliminära resultatet för koliforma bakterier bekräftades senare på lördagskvällen.

När provtagning på produktionsprocessen inte längre visade spår av koliforma bakterier fokuserades provtagningen endast på flöden in och ut ur processen, samt på ledningsnätets ordinarie och tillkomna provpunkter. Daglig provtagning på ledningsnätet skedde sedan med sporadiska anmärkningar i form av koliforma bakterier runt 1-2 cfu/100 ml.

Ökad omsättning av vattnet i ledningsnätet genom spolning med begränsat flöde, genomfördes i utvalda områden.

Under förmiddagen den 11 november, då två på varandra tjänliga prover fanns, kunde kokningsrekommendationen hävas för alla områden utom för abonnenter söder om Södra Kringelvägen.

Under lördagen den 13 november kunde den sista kokningsrekommendationen hävas.

Provtagningarna fortsatte tre gånger per vecka på hela ledningsnätet under de två efterföljande veckorna med tjänliga resultat på alla platser.

Kontakt med nationella vattenkatastrofgruppen – VAKA – togs tidigt och har fungerat som rådgivande stöd genom hela processen.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen hade kontinuerlig kontakt med Livsmedelsverket i olika frågor under hela krisen.

Kontakt med Smittskydd Skåne togs redan då kokningsrekommendationen infördes. Inga sjukdomsfall som kan kopplas till dricksvatten har rapporterats före, under eller efter kokningsrekommendationen.


Jernbro breddar sitt erbjudande med produkter och tjänster inom vattenbehandling av processvatten
Jernbro Industrial Services lanserar nu ett nytt erbjudande som är döpt till Jernbro Water Technologies. I samlingsbegreppet ingår ett brett utbud av produkter och tjänster som tillhandahålls för att hantera och rena processvatten för den kommunala VA-sektorn och industrisektorn.

Mer specifikt handlar det om utrustning för slamförtjockning och avvattning samt polymerutrustning liksom uppgraderingar, underhåll och reservdelar av och för dessa produkter. Entreprenader för rörinstallationer och montage av processutrustning inom vatten och avlopp ingår likaså. Dessutom besitter Jernbro specialistkunskap inom VA-området avseende status- och riskbedömningar samt CE-märkning.

− Genom Jernbro Water Technologies stärker vi vårt utbud till kunder inom VA- och industrisektorn. Kunderna behöver leva upp till en allt tuffare lagstiftning inom miljöområdet och därför tar vi ett samlat grepp för att möta den ökade efterfrågan inom vattenbehandling där systemlösningar för miljöanpassad vattenbehandling och installation ingår liksom konsult- och eftermarknadstjänster, berättar Mikael Jansson, VD på Jernbro Industrial Services.

Polymerutrustning används för att skilja organiskt material från vatten medan produkterna inom slamförtjockning och avvattning separerar vatten från slam samt avvattnar slammet för att få en torr slutprodukt. Utrustningarna, som bygger på både innovationer och traditionell beprövad teknik, gör stor nytta på vatten- och avloppsreningsverk samt i fiske-, kemi- och pappersindustrin, gjuterier, biogasapplikationer och livsmedelsbearbetning, liksom övrig industriell verksamhet med processvatten. Genom att Jernbro finns lokaliserade på ett stort antal orter i Sverige ges även möjlighet till en nära service för att nå en ökad driftsäkerhet.

− I och med lanseringen av vårt nya erbjudande hoppas vi på att, för våra kunders räkning, kunna bidra till en maximerad kostnadseffektivitet och ett optimerat resultatet, i tillägg till att de uppfyller sina miljömål och minskar sin miljöpåverkan, avslutar Mikael Jansson.